چهارشنبه, 21 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو:

کشور ما نیازمند تحول اساسی در مدیریت حوزه آب است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی این وزارت خانه در نشست تخصصی سازگاری با کم...

دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

سال ۲۰۵۰ با کم‌آبی مزمن مواجه خواهیم شد/ با روند مصرف کنونی تا...

دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم آبی گفت: در سال ۲۰۵۰، ایران با جمعیتی حدود ۱۱۷ میلیون نفر و سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ۱۰۰۰ مترمکعب با کم آبی مزمن مواجه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

توسعه ای پایدار است که آب محور باشد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اهمیت مدیریت آب گفت: توسعه ای پایدار است که آب محور باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی:

مدیریت صحیح پساب از الزامات برون رفت خشکسالی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی در نشست بازچرخانی پساب های شهری و صنعتی گفت: 80 درصد از میزان آب مصرفی تبدیل به فاضلاب می‌شود؛ این مساله به عنوان یک فرصت به شمار...