یکشنبه, 5 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

کارگاه آموزشی کتاب انسان و محیط زیست برای مدارس منتخب شهرستان...

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: کارگاه آموزشی مدیران و معلمان مدرس کتاب درسی انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه دوم نواحی هفت گانه مشهد، تبادکان و...

نشست صمیمى شوراهای کشاورزی، شوراهای شهرستان، شهر و چند روستای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در نشست صمیمى شوراهای کشاورزی، شوراهای شهرستان، شهر و چند روستای بزرگ کلات نادری و شهردار شهر کلات نادری با...

مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی:

آغاز بهره برداری از پیشخوان الکترونیک شرکت آب منطقه ای خراسان...

مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: دریافت خدمات مشترکین شرکت آب منطقه ای از این پس از طریق پیشخوان الکترونیک امکان پذیر است.

تلفیق سازگاری با کم آبی و حفاظت از محیط زیست در آموزش دانش آموزان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، کارگاه آموزشی سازگاری با کم آبی با تلفیق آموزه های حفاظت از محیط زیست مبتنی بر مطالب آموزشی کتاب انسان و محیط زیست...