دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

نظرسنجی از ارباب رجوع - 1


فرم نظرسنجی آیا خدمت مورد نظر شما ، سریع ، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است؟ :
 
 
 
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟ :
 
 
 
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ :
 
 
 
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ :
 
 
 
 
تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت چگونه ارزیابی می کنید؟ :
 
 
 
نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمائید :
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمائید :
چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟ :