سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه امامت و ولایت
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

تأثیر آبیاری با پساب تصفیه خانه تربت حیدریه بر خصوصیات پنبه رقم ورامین

 

 

پژوهشگران:

عباس خاشعی سیوکی

علی شهیدی

یحیی چوپان

 

 

مجری: دانشگاه بیرجند

 

کارفرما: شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی- گروه تحقیقات کاربردی

 

سال: 1395

 

دریافت فایل گزارش نهایی

 

 

چکیده پژوهش:

امروزه براساس افزایش سرانه مصرف آب و کاهش منابع آب شیرین، استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی که بیشترین استفاده از منابع آبی را دارد، جزء اهداف اساسی در تحقیقات قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه رقم ورامین در شهرستان تربت حیدریه بود. این تحقیق در اراضی کشاورزی روستای سیوکی از توابع شهرستان تربت حیدریه به صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار (R) بصورت آزمایشات مزرعه ای انجام شد. تیمارهای این تحقیق، پنج تیمار که عبارتند از  آب چاه T1، پساب فاضلاب تصفیه شده شهری T2 ، ترکیب 50%آب چاه و 50% پساب فاضلاب تصفیه شده T3، آبیاری یک در میان آب و فاضلاب T4 و ترکیب 33% آب چاه و 66% فاضلاب تصفیه شده (مورد استفاده کشاورزان منطقه) T5 می باشند و تیمار آب چاه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق نوع آبیاری در صفات مورد بررسی در سطح احتمال 1% معنی دار شد. در عملکرد پنبه در چین اول تیمار T4 و T1 به ترتیب با وزن های 1850 و 7/926  کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین مقدار را داشتند اما به ترتیب در عملکرد چین دوم، عملکرد کل، وزن پنبه دانه، شاخص بذر، درصد کیل و تعداد قوزه ، تیمار T3  بیشترین مقدار را با 2580 کیلوگرم در هکتار ، 3/4173 کیلوگرم در هکتار، 97/11 گرم، 65/0، 33/13 در متر مربع، 29/76 درصد و وزن 10 قوزه 23/44 گرم  را داشت. نتایج آنالیز شیمیایی خاک نشان دادند پساب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت تیمار های تحقیق اثرات مخربی نداشته است. پس می توان بیان کرد تیمار ترکیب 50% آب و 50% فاضلاب تصفیه شده با عملکرد کل، شاخص بذر، تعداد قوزه، وزن پنبه دانه، درصد کیل و وزن 10 قوزه بالاتر نسبت به بقیه تیمارها برای کشت در منطقه توصیه می شود و پساب تصفیه شده فاضلاب شهری باعث بهبود عملکرد گیاه پنبه شده و اثر مخربی بر خواص شیمیایی خاک نداشته است.

 

 


بازدید:262