سه‌شنبه, 14 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دهه امامت و ولایت
شعار سال 99
ساماب
It
ملاقات عمومی
تقدیر از کادر درمانی در برابر کرونا
خدمات غیرحضوری پیشگیری از کرونا
تالار گفتگوی مجازی
سوت زنی
اطلاعیه رودخانه ها
اطلاعیه چاه ها
سازگاری با کم آبی
احراز هویت بر خط

تعیین مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی  با استفاده از شبیه سازی جریان زیرسطحی (مدل SWAT)  منطقه مورد مطالعه: حوضه های آبخیز چهچهه و قره تیکان

 

 

پژوهشگران:

علی طالبی

احسان زاهدی

 

مجری: دانشگاه یزد

 

کارفرما: شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی- گروه تحقیقات کاربردی

 

سال: 1396

 

دریافت فایل گزارش نهایی

 

 

چکیده پژوهش:

در این تحقیق در ابتدا با استفاده از منطق بولین مناطق مستعد اولیه جهت احداث سد زیرزمینی مشخص شد سپس با استفاده از مدل SWAT بیلان آبی منطقه شبیه سازی شد و محورهای انتخاب شده بر اساس میزان جریان زیرسطحی و همینطور پارامترهایی که در بازدید صحرایی مدنظر بودند اولویت بندی شدند. بعد از اینکه نقشه­ عوامل محدودکننده شامل شیب آبرفت، کاربری اراضی، رواناب سطحی، فاصله از جاده و فاصله از گسل تهیه شد با استفاده از منطق بولین یا منطق صفر و یک اقدام به تعییین مناطق اولیه مستعد احداث سد زیرزمینی پرداخته شد. در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار Google Earth و بازدید میدانی 16 محور انتخاب شدند که مناسب­ترین محور­ها در محدوده­های به دست آمده در قسمت حذفی بودند. جریان زیرسطحی حوضه آبخیز که یکی از مهم ترین پارامترها در بحث احداث سد زیرزمینی می باشد. در این مرحله با اجرای مدل SWAT رواناب و جریان زیرسطحی منطقه شبیه سازی گردید. این مرحله با استفاده از مدل مفهومی- نیمه توزیعی SWAT و الگوریتم SUFI2 انجام شد. به منظور انجام موفق مرحله واسنجی در مدل SWAT، قبل از آن یک مرحله آنالیز حساسیت پارامترها انجام شد که 20پارامتر بر اساس درجه حساسیت تنظیم شدند. برای واسنجی مدل از داده­های دوره زمانی 2007-1998 و برای اعتبارسنجی آن دوره زمانی 2013-2008 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از شاخصهای آماری R2، bR2 و ضریب نش ساتکلیف (NS) استفاده گردید. پس از واسنجی مدل با استفاده از الگوریتم SUFI2 ضرایب R2، bR2و NS به برای ایستگاههای چهچهه و قره تیکان ترتیب 63/.، 72/0 و 71/. و 61/.، 70/0 و 72/. و برای مرحله اعتبارسنجی آن به ترتیب 59/.، 68/0 و 65/. و 56/.، 66/0 و 69/. برآورد شدند. بعد از محاسبه جریان زیرسطحی و حجم رواناب و در نظر گرفتن سایر معیارها به اولویت بندی مناطق تعیین شده پرداخته شد. بدین صورت که هر محور دارای جریان زیرسطحی بالاتر باشد آن منطقه اولویت بالاتری نسبت به سایر نقاط خواهد داشت.

 


بازدید:251