یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

عناوین تحقیقاتی سال 1398 این شرکت (منوط به تائید توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران) در ذیل آمده است. پس از دریافت تائیدیه، RFP تحقیقاتی برای پروژه های تقاضا محور به همراه فراخوان ارسال پروپوزال/پیشنهاده از طریق همین سایت اعلام خواهد شد. اعلام این عناوین در حال حاضر تنها برای آمادگی محققین محترم در زمان فراخوان می باشد.

همچنین مشمولان نظام وظیفه مورد تائید بنیاد ملی نخبگان می توانند از میان این عناوین تحقیقاتی برای انجام پروژه جایگزین خدمت سربازی در این شرکت، پروژه انتخاب نمایند.

 

 

عنوان تحقیق نوع تحقیق
مطالعه و بررسی به منظور ارائه راه های کاهش تبعات اجتماعی انسداد چاه های غیر مجاز (مطالعه موردی: سه محدوده مطالعاتی استان خراسان رضوی) تقاضا محور
امکان سنجی و ارائه راهکار جهت اعمال رویکردهای مدیریت به هم پیوسته منابع آب در ساختارهای قانونی مدیریت آب کشور تقاضا محور
ارزیابی مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قنات قصبه گناباد به منظور توسعه مدل مدیریت پایدار منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک (با تاکید بر نقش قنات در توسعه پایدار و ارائه مدل) تقاضا محور
توسعه مدل کار راهه مبتنی بر پست سازمانی در شرکت های آب منطقه ای (طراحی شغل و تدوین کار راهه شغلی؛ توسعه نرم افراز و تدوین دستورالعمل) تقاضا محور
مطالعه و بررسی به منظور ارائه راه کارهای در جهت کاهش تبعات اجتماعی و رفع معضلات حقوقی واقعی کردن قیمت آب تقاضا محور
امکان سنجی (بررسی چالش ها و فرصت ها) واگذاری حسابداری جاری و طرح های عمرانی به بخش خصوصی به همراه تدوین دستورالعمل تقاضا محور
تخمین عمر مفید آبخوان های آبرفتی با توجه به داده ها و اطلاعات موجود (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) تقاضا محور
تدوین دستورالعمل تعیین محل، ساخت و بهره برداری از ایستگاه های هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی تقاضا محور
تدوین بسته پیشنهادی برای اصلاح قانون توزیع عادلانه آب با تاکید بر نوع مالکیت آب تقاضا محور
ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سنگان خواف بر منابع آبی (به همراه مدل سازی آبهای سطحی و زیرزمینی) تقاضا محور
تدوین دستورالعمل انتخاب نوع و مشخصات، نحوه نصب، شرایط بهره برداری و نگهداری کنتورهای هوشمند تقاضا محور
مدل سازی ریاضی آبخوان های شمالی و جنوبی درگز با توجه به داده ها و اطلاعات موجود تقاضا محور
تحلیل اقتصادی و فنی رویکردهای مختلف برونسپاری (مدل سرمایه گذاری) فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی در دفتر مطالعات پایه منابع آب تقاضا محور
توسعه بازی نرم افزاری در راستای فرهنگ سازی مصرف مناسب آب تقاضا محور
توسعه مدل پیش بینی سیلاب با استفاده از رویکرد پیش بینی هواشناسی، شبیه سازی هیدرولوژی و مدل سازی هیدرولیکی   تقاضا محور
مطالعه و بررسی توسعه کارست در محل احداث سدهای قرتیکان، چهچه و ابیورد و اثرات آن بر فرار آب تقاضا محور
مطالعه چالش ها و ارائه راهکارهای افزایش هماهنگی میان ارگان های مرتبط در صنعت آب در راستای مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع آب  پایان نامه دانشجویی
بررسی چالش های ناهمگونی قراردادهای استخدامی شرکت آب منطقه ای بر عملکرد و بهره وری و رضایت کارکنان  پایان نامه دانشجویی
آسیب شناسی نامنظمی برگزاری و راندمان پایین جلسات اداری ارگان های دولتی به همراه ارائه راهکار (مطالعه موردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی) پایان نامه دانشجویی
چالش ها و الزامات اجرای بودجه عملیاتی در شرکت (ارائه مدل اجرایی) پایان نامه دانشجویی
بررسی هزینه به فایده پروژه های عمرانی (سازه ای) شرکت و مقایسه آن با شرایط ابتدای طراحی (مطالعه موردی سدهای استان) پایان نامه دانشجویی
ارائه مدل چگونگی اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت (چالش ها و فرصت ها) پایان نامه دانشجویی
تدوین دستورالعمل حسابرسی داخلی و ارائه رویکرد اجرای به هنگام و دقیق آن پایان نامه دانشجویی
تعیین توسعه اراضی در محدوده سازه های آبی در زمان ساخت و بعد از آن با کمک داده های سنجش از دور پایان نامه دانشجویی
توسعه مدل های ریاضی برای تخمین تبخیر از سطح رودخانه های استان پایان نامه دانشجویی
توسعه مدلی به منظور پیش بینی آب ورودی به سد دوستی بر اساس ذوب برف بالادست در افغانستان پایان نامه دانشجویی
ارائه راهکارهای حقوقی و اجتماعی به منظور تسریع در فرآیند شناسایی، بررسی و اقدامات قانونی چاه های غیر مجاز پایان نامه دانشجویی
مطالعه اجتماعی به منظور فرهنگ سازی در روستاهای بالادست سدها در جهت کاهش آلودگی ورودی به مخازن  پایان نامه دانشجویی
مطالعه آلودگی های طبیعی (رسوبات، سنگ مخزن و ....) در مخازن سدهای آب شرب (بمطالعه موردی سد قرتیکان، ابیورد و شوریجه) پایان نامه دانشجویی
 بررسی امکان مطالعه و شناسایی منابع آلوده کننده منابع آب استان با کمک روش های سنجش از دور پایان نامه دانشجویی
کاربرد روش های نوین در ارزیابی و بهینه یابی شبکه باران سنجی استان خراسان رضوی پایان نامه دانشجویی
توسعه روش های تشخیص آلودگی به کمک رویکرد بیولوژیک در مخازن سدهای آب شرب پایان نامه دانشجویی
توسعه سیستم هشدار سیلاب با کمک اینترنت اشیاء پایان نامه دانشجویی
مطالعه و بررسی توسعه کارست در محل تونل گردنه مزدوران بر اساس مطالعات هیدروژئولوژی و زمین شناسی پایان نامه دانشجویی


بازدید:344
آخرین به روزرسانی: 1398/01/21