|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
تاثیر هیدرولوژیکی روشهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور

تاثیر هیدرولوژیکی روشهای مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور

غالب مراکز جمعیتی مناطق خشک و نیمهخشک در معرض روانابهای حاصل از تمرکز و جاری شدن آب بارندگی در

43 کیلومتر مربع در دامنه جنوبی بینالود قرار گرفته است. / خیابانهای شهر میباشند. شهر نیشابور با مساحت 98

هدف از این تحقیق برآورد تاثیر روشهای نوین مدیریت رواناب سطحی در کاهش خسارات ناشی از گسترش

روانابهای شهری و همچنین کاهش فشار بر منابع آب نیشابور میباشد. در این مطالعه پس از شناسایی روشهای

قابل اجرای مدیریت رواناب سطحی، به مکانیابی آنها در سطح شهر پرداخته شده است. سپس پارامترهای

هیدروگراف مثلثی SCS تعیین و هیدروگراف جریان خروجی شهر ترسیم شده است. در این تحقیق تاثیر هر کدام از

راهکارهای در نظر گرفته شده با توجه به ظرفیت نگهداری رواناب سطحی و ظرفیت نفوذ هر یک در کاهش حجم

رواناب تولیدی از شهر محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که از حدود 34 هزار مترمکعب رواناب تولیدی در

14 هزار مترمکعب از آن را میتوان با راهکارهای پیشنهاد شده کاهش / 4 درصد یعنی حدودا 4 / شهر تنها حدود 4

داد. بدیهی است درصورت آشنایی بیشتر مسئولان و مردم با راهکارهای پیشنهادی و در نتیجه افزایش سطح اجرای

اینگونه اقدامات در کل شهر مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر شهری و در عین حال کمبود منابع آب در این

شهرستان کاهش خواهد یافت.

مطالعه کامل

علل تشکیل و توسعه شکاف های بزرگ دشت سملقان و اثر شکافها بر افت کیفی آب زیر زمینی

علل تشکیل و توسعه شکاف های بزرگ دشت سملقان و اثر شکافها بر افت کیفی آب زیر زمینی

تشکیل شکاف های بزرگ دشت سملقان با راستای شمال شرق- جنوب غرب از سال 1379آغاز گردیده و در حال توسعه می باشد.این شکاف ها درشمال غرب دشت، در محدوده حداکثر افت سطح آب زیرزمینی و در فاصله 3کیلومتری شهر قاضی متمرکز گردیده اند.عوامل متعدد در تشکیل ،کنترل و توسعه شکاف های بزرگ دشت سملقان تاثیر داشته اند.هم راستا و منطبق بودن شکاف ها با گسل فعال باغ نوده دلالت بر تاثیر این گسل در ایجاد درز و شکاف های اولیه واحتمالا فاقد رخنمون سطحی دارد.بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی با افت سالانه 80سانتیمتری در بخش غربی دشت وپی آمد آن فرونشست محدود دشت به عنوان یک محرک اولیه ،ظهور درز وترکهای ناشی از گسل در سطح زمین را سبب شده است.اختلاف ضخامت آبرفت در دوسوی گسل و فرونشست ناهمگن سطح زمین تظاهر سطحی شکاف ها را تشدید نموده است. در نهایت ورود جریان سیلاب های ناشی از بارندگی به داخل شکاف ها و تماس آب با خاکهای دارای پتانسیل رمبندگی در عمق 5 تا 10 متری، توسعه ناگهای شکاف ها ودر نتیجه افت کیفیت آب زیرزمینی چاه های هم راستا با شکاف ها را سبب شده است.

مطالعه کامل

آنالیز نشت از پی سد بیدواز اسفراین

آنالیز نشت از پی سد بیدواز اسفراین

در این تحقیق پدیده نشست سد بیدواز اسفراین از مدل سازی دو بعدی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور با استفاده از نرم افزار seep w از بسته نرم افزاری GEO SLOPE که بر اساس روش اجزا محدود طراحی شده،یک مدل دوبعدی از پی مرکزی وبدنه سد مذکور تهیه شد. مدل سازی در تراز 1504مخزن و در یک مقطع سد انجام گرفته وبا استفاده از داده های ابزار دقیق سدو نیز میزان نشت در این تراز مدل کالیبره شد.سپس نتایج این مقطع برای کل بدنه و پی مرکزی سد مورد استفاده قرار گرفت.از مدل کالیبره شده برای پیش بینی میزان نشست در ترازهای 1516 و1530 مخزن استفاده شد.نتایج حاصل از مدل سازی بیانگر این است که میزان نشست که از طریق پی مرکزی و بدنه سد صورت می گیرد بسیار کم بوده و در مقابل نشست کل ساختگاه ناچیز می باشد. بیشترین میزان نشست سد از جناحین سد ومقدار کمی از فضای زیر پرده تزریق عبور می کند.مقادیر نشست در پی مرکزی، خیلی کم ودر هسته تقریبا صفر است.

مطالعه کامل

تعدیل پایدار حجم بهره برداری ازچاههای کشاورزی

تعدیل پایدار حجم بهره برداری ازچاههای کشاورزی

با توجه به وضعیت بحرانی آب در اکثر استانهای کشور و افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن اجرای فعالیتهایی که از این منابع ارزشمند و استراتژیک حفاظت نماید یک امری ضروری است لذا علاج بخشی دشتهای بحرانی که با افت مداوم سطح آب زیرزمینی مواجه هستند جز با تعدیل حجم بهره برداری از منابع آب و به ویژه چاههای کشاورزی امکان پذیر نیست در این راستا هیچ یک از راهکارهای مدیریتی موجود برای وصول به تعدیل بهره برداری به تنهایی ضامن پایداری شرایط تعدیل نیست به عنوان مثال اخذ خسارت اضافه برداشت درمیان مدت منجر به افزایش قیمت آب و سازگاری بهره برداران با پرداخت هزینه می گردد .همچنین تلاش برای کاهش بهره برداری از طریق قطع برق با استفاده از کنتورهای هوشمند نیز چندان اجرایی نبوده است بدین جهت ارائه راهکاری برای تعدیل بهره برداری از چاهها به نحوی که ضامن پایداری سیستم باشد ضروری به نظر می رسد. لذا استان خراسان رضوی به عنوان استان پایلوت درسطح کشور نسبت به نصب کنتورها اقدام نموده وبه دنبال آن با مانیتورینگ و ایجاد مدیریت مشارکتی به مهم دست خواهد یافت.

مطالعه کامل

تعادل بخشی و افزایش بهره وری آب در دشت نریمانی با استفاده از آب مازاد سد دوستی

تعادل بخشی و افزایش بهره وری آب در دشت نریمانی با استفاده از آب مازاد سد دوستی

به دلیل شرایط خاص اقلیمی استان خراسان رضوی که از مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود بارندگی های فراوان مشابه مناطق مرطوب کشور در این استان وجود نداشته که این امر باعث می شود تا رودخانه های زیاد و پرآبی نیز در استان موجود نباشد.بنابراین بخش عمده ای از نیاز آبی ( بیش از 75 درصد ) مصارف مختلف از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود. از اینرو به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی سطح آب اغلب محدوده های مطالعاتی استان طی سالهای گذشته افت نموده که این امر سبب کسری مخزن و کاهش کیفیت آبخوان ها گردیده است. به منظور جلوگیری از افت مستمر سطح آب زیرزمینی وجبران بخشی از کسری مخزن دشت ها و نیز بهبود کیفیت آب زیرزمینی طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیل مطرح و اجرای آن از سال 84 آغاز گردید. در طرح مذکور با اجرای پروژه های سازه ای و غیر سازه ای سعی می شود تا نسبت به بهبود کمی و کیفی آبخوان اقدامات مطلوبی صورت گردید. در واقع پروژه های طرح تعادل بخشی مشتمل بر دو بخش عمده هستند بخش اول تزریق و تغذیه مستقیم آب به سفره های آب زیرزمینی از طریق اجرای پروژه های سازه ای و بخش دوم مدیریت بهره برداری. یکی از این پروژه ها ، پروژه تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دشت نریمانی می باشد که با انجام تغذیه مصنوعی از طریق احداث 4 حلقه چاه تغذیه و جایگزینی آب برای 6 حلقه چاه بهره برداری در دشت ممنوعه نریمانی و با استفاده از آب مازاد خط انتقال آب سد دوستی صورت پذیرفته و عملکرد این پروژه پس از بررسی فنی اثر بخش ارزیابی شد. در این گزارش عملکرد پروژه تشریح و تزریق آب و اثرات آن بر کمیت آبخوان و همچنین تاثیر آن در کیفیت خاک منطقه و بهبود وضعیت کشاورزی پس از اجرا و بهره برداری از پروژه بطور مفصل توضیح داده شده است . امید است با همت مضاعف از طریق افزایش تغذیه منابع آب زیرزمینی و کاهش تخلیه از آنها تعاد سفره ها را برقرار و در جهت نجات آب استان کوشش مضاعف نمائیم.

مطالعه کامل

بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش ابدهی چاههای اب از طریق مهندسی ارزش سیستم های پمپاژ ( محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش ابدهی چاههای اب از طریق مهندسی ارزش سیستم های پمپاژ ( محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

برای تامین انرژی و نیاز آبی و غذایی جامعه رو به رشد قبل از سرمایه‌گذاری جدید  در توسعه منابع آب و انرژی بایستی در اندیشه بهینه سازی مصرف آنها باشیم. در حقیقت بهره وری انرژی به منزله دستیابی به منابع جدید انرژی است. در استان خراسان رضوی بخش کشاورزی با بیش از 92 درصد از مصرف آب و با بیش از 35 درصد از مصرف برق عمده مصارف آب و برق را به خود اختصاص می‌دهد. اما متاسفانه براساس اطلاعات موجود  بهره وری آب انرژی در بخش کشاورزی بسیار پائین می‌باشد. بنابراین طرح مسئله بهینه سازی مصرف انرژی در این  بخش مدنظر قرار گرفت. به همین منظور 13 حلقه چاه آب کشاورزی انتخاب و در آنها راندمان مصرف انرژی بررسی شد. نتایج  نشان داد که راندمان مصرف انرژی در چاههای مذکور از 20 تا 40 درصد متغیر و متوسط آن نیز 37 درصد می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه راندمان آبیاری حدود 35 درصد است، در نتیجه راندمان مصرف انرژی در سطح مزرعه حدود 10 تا 12 درصد بدست می‌آید. در تمام چاهها  الکتروموتور منصوبه خیلی قویتر از قدرت مورد نیاز بود که این مهمترین عامل در افزایش تلفات انرژی محسوب می‌گردید. لذا چنانچه برای یک چاه سیستم پمپاژ مناسب طراحی و نصب گردد و از روشهای نوین آبیاری بهره گرفته شود و همچنین بر بهره‌برداری از آب و انرژی نظارت کافی بعمل آید، راندمان مصرف انرژی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. بطوریکه در یک چاه مورد آزمایش با بهینه نمودن سیستم پمپاژ، راندمان مصرف انرژی از 31 درصد به 75 درصد افزایش نشان داد. حال اگر سیستمهای پمپاژ آب بهینه سازی و ساعات کارکرد مجاز چاهها رعایت شود که این خود نیز باعث افزایش راندمان تولید در واحد سطح می گردد، امکان صرفه جویی در مصرف انرژی تا میزان 82  درصد  وجود  دارد.

مطالعه کامل

بهره گیری از سیستم بایگانی ریلی و الکترونیکی و تحلیل خبرگان از نقاط قوت پیاده سازی این سیستم در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

بهره گیری از سیستم بایگانی ریلی و الکترونیکی و تحلیل خبرگان از نقاط قوت پیاده سازی این سیستم در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

در راستای توسعه سیاست­ها و برنامه­های تحول اداری در کشور، شناخت خلأها و رفع نیازهای موجود در ارائه خدمات متناسب با نیاز و مبتنی بر شواهد علمی یک ضرورت است. پیاده سازی سیستم بایگانی ریلی و الکترونیکی در شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی با هدف رفع کاستی­های موجود در سیستم بایگانی سنتی از پایان سال 1391 در دستور کار قرار گرفت. لذا، این نوشتار به جمع­بندی و تحلیل مراحل اجرای کار و مهمترین نقاط قوت این سیستم از دیدگاه دست اندرکاران استقرار آن در دو سطح میانی و عملیاتی پرداخته است.

نتایج حاصل از این تجربه می­تواند به عنوان یک راهنما برای مدیران و سیاست­گذاران نظام اداری کشور به کار رود.

مطالعه کامل

احیاء شبکه¬های ابزار دقیق در سدها

احیاء شبکه¬های ابزار دقیق در سدها

       در سال 1376 پس از تحویل موقت سد شهید یعقوبی تربت حیدریه مواجه با خرابی و عدم کارائی مناسب بسیاری (حدود 75%) از ابزار دقیق الکتریکی، مکانیکی سد در همان ابتدای بهره برداری شدیم .

  و ناگزیر برای مانیتورینگ سد و بررسی و مطالعه پیرامون رفتار سد می­بایست دسترسی به اطلاعات رفتارنگاری، ابزار سد احیاء و بازسازی می­گردید. از این رو کار مطالعه پیرامون نحوة بازسازی و ترمیم شبکه ابزار دقیق الکتریکی و مکانیکی سد شروع گردید. همزمان برای تهیه ابزار دقیق مورد نیاز نصب در بدنه سد با شرکت­های سازنده وارد مذاکره و مکاتبه گردید . و خوشبختانه موفق شدیم با حدود 9 ماه زمان کلیه ابزار الکتریکی و مکانیکی سد را بهسازی، بازسازی، مرمت و احیاء مجدد نماییم.

مطالعه کامل

تسهیل وتسریع در نصب و بهره برداری کنتورهای هوشمندآب وبرق و بهره وری چاهها به شیوه مجزا از کنتور برق

تسهیل وتسریع در نصب و بهره برداری کنتورهای هوشمندآب وبرق و بهره وری چاهها به شیوه مجزا از کنتور برق

نظر به اینکه وضعیت اغلب دشت های استان خراسان رضوی به دلیل بهره برداری بیش از حد مجاز و بی رویه از منابع آب با کسری مخزن و اُفت شدید سطح آب زیرزمینی و عواقب ناشی از آن مواجه می باشد و بیشترین اضافه برداشت از مخازن آب های زیرزمینی از چاه‌های مجاز دارای پروانه صورت می گیرد به نحوی که این میزان حدود 7 برابر حجم برداشت غیرمجاز از چاه های فاقد پروانه می باشد ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در راستای انجام وظایف قانونی و اقدامات مؤثر دیگر در بهبود کسری حجم مخازن آب های زیرزمینی کشور و به منظور نظارت و کنترل جدی بر میزان بهره برداری از چاه های استان به ویژه بخش کشاورزی ، پروژه نصب کنتورهای هوشمند را از سال 1387 به روش جایگزینی با کنتورهای برق و با همکاری شرکت های توزیع برق در دو محدوده شهرستان مشهد و مه ولات آغاز لکن از سال 1392 به دلایل متعدد و مشکلات به وجود آمده در فاز بهره برداری از کنتورهای منصوبه ، نحوه‌ی نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی در سطح استان از روش جایگزینی به روش مستقل و مجزا از تابلوی برق تغییر پیدا کرد که به موجب این تصمیم سرعت نصب کنتورهای هوشمند طی سال های بعد با افزایش رو به رشدی مواجه گردید به نحوی که میزان درصد سرعت نصب سالیانه از 5/8 درصد در سال 1390 به 66 درصد در سال 1393 افزایش پیدا کرد و تأثیر مستقیم و نقش بسزایی را در تسهیل و تسریع بهره برداری کنتورهای هوشمند منصوبه فراهم نمود.

مطالعه کامل

« 1 2 3 4 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 47
 • بیشترین بازدید همزمان : 351
 • بازدید امروز : 2,893
 • بازدید دیروز : 7,145
 • کل بازدید : 4,994,192
 • آخرین به روزرسانی : 1400/08/05 23:49:58
 • شناسه IP شما : 3.229.142.91

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : مشهد، بلوار خیام، نبش خیام جنوبی 35
 • کدپستی : 9185916196
 • تلفن : 19-05137617011
 • فاکس : 05137613008
 • پست الکترونیکی : info[at]khrw.ir
 • پیامک : 30006394
 • تلفن گویا : 31435