|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

پیشگیری از کرونا ویروس

 
گندزدائی ساختمان اصلی، ساختمان امورها و مجتمع فرهنگی ورزشی
 
نصب علائم مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و بروشورها و پمفلت های آموزشی