بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش ابدهی چاههای اب از طریق مهندسی ارزش سیستم های پمپاژ ( محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

برای تامین انرژی و نیاز آبی و غذایی جامعه رو به رشد قبل از سرمایه‌گذاری جدید  در توسعه منابع آب و انرژی بایستی در اندیشه بهینه سازی مصرف آنها باشیم. در حقیقت بهره وری انرژی به منزله دستیابی به منابع جدید انرژی است. در استان خراسان رضوی بخش کشاورزی با بیش از 92 درصد از مصرف آب و با بیش از 35 درصد از مصرف برق عمده مصارف آب و برق را به خود اختصاص می‌دهد. اما متاسفانه براساس اطلاعات موجود  بهره وری آب انرژی در بخش کشاورزی بسیار پائین می‌باشد. بنابراین طرح مسئله بهینه سازی مصرف انرژی در این  بخش مدنظر قرار گرفت. به همین منظور 13 حلقه چاه آب کشاورزی انتخاب و در آنها راندمان مصرف انرژی بررسی شد. نتایج  نشان داد که راندمان مصرف انرژی در چاههای مذکور از 20 تا 40 درصد متغیر و متوسط آن نیز 37 درصد می‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه راندمان آبیاری حدود 35 درصد است، در نتیجه راندمان مصرف انرژی در سطح مزرعه حدود 10 تا 12 درصد بدست می‌آید. در تمام چاهها  الکتروموتور منصوبه خیلی قویتر از قدرت مورد نیاز بود که این مهمترین عامل در افزایش تلفات انرژی محسوب می‌گردید. لذا چنانچه برای یک چاه سیستم پمپاژ مناسب طراحی و نصب گردد و از روشهای نوین آبیاری بهره گرفته شود و همچنین بر بهره‌برداری از آب و انرژی نظارت کافی بعمل آید، راندمان مصرف انرژی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. بطوریکه در یک چاه مورد آزمایش با بهینه نمودن سیستم پمپاژ، راندمان مصرف انرژی از 31 درصد به 75 درصد افزایش نشان داد. حال اگر سیستمهای پمپاژ آب بهینه سازی و ساعات کارکرد مجاز چاهها رعایت شود که این خود نیز باعث افزایش راندمان تولید در واحد سطح می گردد، امکان صرفه جویی در مصرف انرژی تا میزان 82  درصد  وجود  دارد.

  تاریخ ثبت : 1395/02/19
 کارآموز
 1023
  دیدگاه کاربران