آسیب شناسی فرایند تدوین گزارشهای بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوزه های آبریز درجه 2

استفاده بهینه از منابع محدود آب در کشوری مانند ایران با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به محدود بودن توان منابع آب در کشورمان و به منظور حفاظت، حراست و بهره برداری بهینه و پایدار از آن برای تأمین نیازهای آبی جامعه فعلی و آیندگان جز با تهیه بیلان منابع آب و ارزیابی صحیح و به موقع پتانسیل آبی میسر نیست. یکی از فعالیت های مهم و اساسی وزارت نیرو در ایران، تهیه اطلس و بیلان منابع آب میباشد که بصورت ادواری تهیه و منتشر میگردد. این گزارشها یکی از شاخصترین پروژههای مطالعاتی و اسناد بالادستی مدیریت منابع آب کشور هستند و با هدف فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت دستیابی مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان، طراحان و مجریان پروژه های صنعت آب کشور به آمار و اطلاعات و تحلیلهای بنیادین مورد نیاز منابع آب تدوین میگردند. با وجود اهمیت مطالعات بیلان در مدیریت منابع آب، دستورالعمل نحوه تهیه بیلان منابع آب دارای نواقصی است که منجر به بروز مشکلاتی در فرایند تهیه بیلان و نیز نتایج آن میگردد. در این مقاله ضمن بررسی این نواقص سعی شده است راهکارهای عملی جهت رفع ایرادات برشمرده شده ارائه گردد.

  تاریخ ثبت : 1396/06/28
 خردمند
 784
  دیدگاه کاربران