تسهیل وتسریع در نصب و بهره برداری کنتورهای هوشمندآب وبرق و بهره وری چاهها به شیوه مجزا از کنتور برق

نظر به اینکه وضعیت اغلب دشت های استان خراسان رضوی به دلیل بهره برداری بیش از حد مجاز و بی رویه از منابع آب با کسری مخزن و اُفت شدید سطح آب زیرزمینی و عواقب ناشی از آن مواجه می باشد و بیشترین اضافه برداشت از مخازن آب های زیرزمینی از چاه‌های مجاز دارای پروانه صورت می گیرد به نحوی که این میزان حدود 7 برابر حجم برداشت غیرمجاز از چاه های فاقد پروانه می باشد ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در راستای انجام وظایف قانونی و اقدامات مؤثر دیگر در بهبود کسری حجم مخازن آب های زیرزمینی کشور و به منظور نظارت و کنترل جدی بر میزان بهره برداری از چاه های استان به ویژه بخش کشاورزی ، پروژه نصب کنتورهای هوشمند را از سال 1387 به روش جایگزینی با کنتورهای برق و با همکاری شرکت های توزیع برق در دو محدوده شهرستان مشهد و مه ولات آغاز لکن از سال 1392 به دلایل متعدد و مشکلات به وجود آمده در فاز بهره برداری از کنتورهای منصوبه ، نحوه‌ی نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی در سطح استان از روش جایگزینی به روش مستقل و مجزا از تابلوی برق تغییر پیدا کرد که به موجب این تصمیم سرعت نصب کنتورهای هوشمند طی سال های بعد با افزایش رو به رشدی مواجه گردید به نحوی که میزان درصد سرعت نصب سالیانه از 5/8 درصد در سال 1390 به 66 درصد در سال 1393 افزایش پیدا کرد و تأثیر مستقیم و نقش بسزایی را در تسهیل و تسریع بهره برداری کنتورهای هوشمند منصوبه فراهم نمود.

گروه: حفاظت کمی

  تاریخ ثبت : 1395/02/19
 کارآموز
 934
  دیدگاه کاربران