آنالیز نشت از پی سد بیدواز اسفراین

در این تحقیق پدیده نشست سد بیدواز اسفراین از مدل سازی دو بعدی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور با استفاده از نرم افزار seep w از بسته نرم افزاری GEO SLOPE که بر اساس روش اجزا محدود طراحی شده،یک مدل دوبعدی از پی مرکزی وبدنه سد مذکور تهیه شد. مدل سازی در تراز 1504مخزن و در یک مقطع سد انجام گرفته وبا استفاده از داده های ابزار دقیق سدو نیز میزان نشت در این تراز مدل کالیبره شد.سپس نتایج این مقطع برای کل بدنه و پی مرکزی سد مورد استفاده قرار گرفت.از مدل کالیبره شده برای پیش بینی میزان نشست در ترازهای 1516 و1530 مخزن استفاده شد.نتایج حاصل از مدل سازی بیانگر این است که میزان نشست که از طریق پی مرکزی و بدنه سد صورت می گیرد بسیار کم بوده و در مقابل نشست کل ساختگاه ناچیز می باشد. بیشترین میزان نشست سد از جناحین سد ومقدار کمی از فضای زیر پرده تزریق عبور می کند.مقادیر نشست در پی مرکزی، خیلی کم ودر هسته تقریبا صفر است.

  تاریخ ثبت : 1395/02/22
 کارآموز
 980
  دیدگاه کاربران